ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفمبلغ مالیاتتعدادمبلغ کل
1شناسه4690محصولشعله پخش کن لعابی قیمت33,000 تومان27,500 تومانمبلغ تخفیف55,000 تومانمبلغ مالیاتتومانتعداد10مبلغ کل275,000 تومان
2شناسه5185محصولسبد ارگانیزر کابینتی قیمت25,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد20مبلغ کل386,000 تومان
3شناسه4487محصولزیر دیگی گرد چوبی قیمت20,500 تومان18,000 تومانمبلغ تخفیف25,000 تومانمبلغ مالیاتتومانتعداد10مبلغ کل180,000 تومان
4شناسه4739محصولدستکش ماکارونی یک رو قیمت10,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد30مبلغ کل300,000 تومان
5شناسه5336محصولخلال کن سیب زمینی قیمت8,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد20مبلغ کل160,000 تومان
6شناسه4475محصولسفره پاک کن ابری پارسا قیمت8,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد20مبلغ کل160,000 تومان
7شناسه4705محصولفرچه بطری شوی قیمت5,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد20مبلغ کل100,000 تومان
8شناسه7322محصولفایل کشویی طبقاتی رنگی 5 طبقه کاجین قیمت410,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد3مبلغ کل1,230,000 تومان
9شناسه8974محصولنمکپاش دلسا قیمت31,500 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد10مبلغ کل315,000 تومان
10شناسه9076محصولسبد یخچالی تبسم بزرگ قیمت15,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد10مبلغ کل150,000 تومان
11شناسه9061محصولقمقمه گل یخ قیمت13,990 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد20مبلغ کل279,800 تومان
12شناسه9068محصولگلدان آناناسی3 قیمت12,450 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد15مبلغ کل186,750 تومان
13شناسه5208محصولنظم دهنده داخل کشو 5 خانه جاجورابی قیمت10,000 تومان8,800 تومانمبلغ تخفیف24,000 تومانمبلغ مالیاتتومانتعداد20مبلغ کل176,000 تومان
14شناسه8604محصولسبد لباس ترگل بزرگ مربع قیمت144,000 تومان129,000 تومانمبلغ تخفیف60,000 تومانمبلغ مالیاتتومانتعداد4مبلغ کل516,000 تومان
تعداد کل:212
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
تومان