• دراور کریستال 12 خانه

  فروشنده : امین

  استفاده از جعبه قطعات یا مینی‌دراورهای کوچک برای فروشگاه‌های قطعات امروزه به‌دلیل فراوانی محصولات امری ضروری است، فروشندگان قطعات الکترونیکی و قطعات مکانیکی می‌توانند از این جعبه قطعات‌های کوچک به‌صورت قفسه‌بندی استفاده کندد، بدین صورت که می‌توان تعداد زیادی از آنها را در روی و کنار هم قرار داد. این محصول از جنس پلاستیک است که دارای 17 سانتی‌متر ارتفاع، ۳۲ سانتی‌متر طول و ۱۲ سانتی‌متر عرض به‌همراه 12 جعبه می‌باشد.
  هرجعبه به عمق 12 سانتی متر ،عرض 6 سانتی متر و ارتفاع 5 سانتی متر است.
  این محصول به تازگی به عنوان جا ادویه در آشپزخانه هم مورد استفاده قرار میگیرد.

  127,000 تومان
  فروشنده : امین

  دراور کریستال 12 خانه

  127,000 تومان
 • دراور کریستال 15 خانه

  فروشنده : امین

  استفاده از جعبه قطعات یا مینی‌دراورهای کوچک برای فروشگاه‌های قطعات امروزه به‌دلیل فراوانی محصولات امری ضروری است، فروشندگان قطعات الکترونیکی و قطعات مکانیکی می‌توانند از این جعبه قطعات‌های کوچک به‌صورت قفسه‌بندی استفاده کندد، بدین صورت که می‌توان تعداد زیادی از آنها را در روی و کنار هم قرار داد. این محصول از جنس پلاستیک است که دارای 12 سانتی‌متر ارتفاع، ۳۲ سانتی‌متر طول و 12 سانتی‌متر عرض به‌همراه 15 جعبه می‌باشد.
  هرجعبه به عمق 12 سانتی متر ،عرض 5 سانتی متر و ارتفاع 3 سانتی متر است.
  این محصول به تازگی به عنوان جا ادویه در آشپزخانه هم مورد استفاده قرار میگیرد.

  فروشنده : امین

  دراور کریستال 15 خانه

  96,000 تومان
 • دراور کریستال 16 خانه

  فروشنده : امین

  استفاده از جعبه قطعات یا مینی‌دراورهای کوچک برای فروشگاه‌های قطعات امروزه به‌دلیل فراوانی محصولات امری ضروری است، فروشندگان قطعات الکترونیکی و قطعات مکانیکی می‌توانند از این جعبه قطعات‌های کوچک به‌صورت قفسه‌بندی استفاده کندد، بدین صورت که می‌توان تعداد زیادی از آنها را در روی و کنار هم قرار داد. این محصول از جنس پلاستیک است که دارای ۲2 سانتی‌متر ارتفاع، ۳۲ سانتی‌متر طول و ۱۲ سانتی‌متر عرض به‌همراه 16 جعبه می‌باشد.
  هرجعبه به عمق 12 سانتی متر ،عرض 6 سانتی متر و ارتفاع 5 سانتی متر است.
  این محصول به تازگی به عنوان جا ادویه در آشپزخانه هم مورد استفاده قرار میگیرد.

  158,000 تومان
  فروشنده : امین

  دراور کریستال 16 خانه

  158,000 تومان
 • دراور کریستال 20 خانه

  فروشنده : امین

  استفاده از جعبه قطعات یا مینی‌دراورهای کوچک برای فروشگاه‌های قطعات امروزه به‌دلیل فراوانی محصولات امری ضروری است، فروشندگان قطعات الکترونیکی و قطعات مکانیکی می‌توانند از این جعبه قطعات‌های کوچک به‌صورت قفسه‌بندی استفاده کندد، بدین صورت که می‌توان تعداد زیادی از آنها را در روی و کنار هم قرار داد. این محصول از جنس پلاستیک است که دارای ۲۷ سانتی‌متر ارتفاع، ۳۲ سانتی‌متر طول و ۱۲ سانتی‌متر عرض به‌همراه ۳۵ جعبه می‌باشد.
  هرجعبه به عمق 12 سانتی متر ،عرض 6.5سانتی متر و ارتفاع4.5 سانتی متر است.
  این محصول به تازگی به عنوان جا ادویه در آشپزخانه هم مورد استفاده قرار میگیرد.

  192,000 تومان
  فروشنده : امین

  دراور کریستال 20 خانه

  192,000 تومان
 • دراور کریستال 24 خانه

  فروشنده : امین

  استفاده از جعبه قطعات یا مینی‌دراورهای کوچک برای فروشگاه‌های قطعات امروزه به‌دلیل فراوانی محصولات امری ضروری است، فروشندگان قطعات الکترونیکی و قطعات مکانیکی می‌توانند از این جعبه قطعات‌های کوچک به‌صورت قفسه‌بندی استفاده کندد، بدین صورت که می‌توان تعداد زیادی از آنها را در روی و کنار هم قرار داد. این محصول از جنس پلاستیک است که دارای 32 سانتی‌متر ارتفاع، ۳۲ سانتی‌متر طول و ۱۲ سانتی‌متر عرض به‌همراه 24 جعبه می‌باشد.
  هرجعبه به عمق 12 سانتی متر ،عرض 6.5 سانتی متر و ارتفاع 5 سانتی متر است.
  این محصول به تازگی به عنوان جا ادویه در آشپزخانه هم مورد استفاده قرار میگیرد.

  228,000 تومان
  فروشنده : امین

  دراور کریستال 24 خانه

  228,000 تومان
 • دراور کریستال 25 خانه

  فروشنده : امین

  استفاده از جعبه قطعات یا مینی‌دراورهای کوچک برای فروشگاه‌های قطعات امروزه به‌دلیل فراوانی محصولات امری ضروری است، فروشندگان قطعات الکترونیکی و قطعات مکانیکی می‌توانند از این جعبه قطعات‌های کوچک به‌صورت قفسه‌بندی استفاده کندد، بدین صورت که می‌توان تعداد زیادی از آنها را در روی و کنار هم قرار داد. این محصول از جنس پلاستیک است که دارای 19 سانتی‌متر ارتفاع، ۳۲ سانتی‌متر طول و ۱۲ سانتی‌متر عرض به‌همراه 25جعبه می‌باشد.
  هرجعبه به عمق 12 سانتی متر ،عرض 5 سانتی متر و ارتفاع 3 سانتی متر است.
  این محصول به تازگی به عنوان جا ادویه در آشپزخانه هم مورد استفاده قرار میگیرد.

  146,000 تومان
  فروشنده : امین

  دراور کریستال 25 خانه

  146,000 تومان
 • دراور کریستال 35 خانه

  فروشنده : امین

  استفاده از جعبه قطعات یا مینی‌دراورهای کوچک برای فروشگاه‌های قطعات امروزه به‌دلیل فراوانی محصولات امری ضروری است، فروشندگان قطعات الکترونیکی و قطعات مکانیکی می‌توانند از این جعبه قطعات‌های کوچک به‌صورت قفسه‌بندی استفاده کندد، بدین صورت که می‌توان تعداد زیادی از آنها را در روی و کنار هم قرار داد. این محصول از جنس پلاستیک است که دارای ۲۷ سانتی‌متر ارتفاع، ۳۲ سانتی‌متر طول و ۱۲ سانتی‌متر عرض به‌همراه ۳۵ جعبه می‌باشد.
  هرجعبه به عمق 12 سانتی متر ،عرض 5 سانتی متر و ارتفاع 3 سانتی متر است.
  این محصول به تازگی به عنوان جا ادویه در آشپزخانه هم مورد استفاده قرار میگیرد.

  190,000 تومان
  فروشنده : امین

  دراور کریستال 35 خانه

  190,000 تومان
 • دراور کریستال 9 خانه

  فروشنده : امین

  استفاده از جعبه قطعات یا مینی‌دراورهای کوچک برای فروشگاه‌های قطعات امروزه به‌دلیل فراوانی محصولات امری ضروری است، فروشندگان قطعات الکترونیکی و قطعات مکانیکی می‌توانند از این جعبه قطعات‌های کوچک به‌صورت قفسه‌بندی استفاده کندد، بدین صورت که می‌توان تعداد زیادی از آنها را در روی و کنار هم قرار داد. این محصول از جنس پلاستیک است که دارای 21 سانتی‌متر ارتفاع، ۳۲ سانتی‌متر طول و 15 سانتی‌متر عرض به‌همراه 9 جعبه می‌باشد.
  هرجعبه به عمق 15 سانتی متر ،عرض 9 سانتی متر و ارتفاع 5 سانتی متر است.
  این محصول به تازگی به عنوان جا ادویه در آشپزخانه هم مورد استفاده قرار میگیرد.

  179,000 تومان
  فروشنده : امین

  دراور کریستال 9 خانه

  179,000 تومان

دلیل بازگشت وجه

منوی اصلی